راهکار های جامع معماری سازمانی

معماری سازمانی (Enterprise Architecture) رویکردی جامع و یکپارچه است که جنبه‌ها و عناصر مختلف سازمان (سیستم) را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می‌نماید و شامل مجموعه مستندات، مدل‌ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطلاعات است که در قالب یک طرح مشخص اجرا شده و سپس به صورت مداوم توسعه و بروزرسانی می‌شود.

رویکرد معماری سازمانی نگره جدیدی است که در آن کلیه فعالیتها و فناوریهای پشتیبان آن به صورت هرمی سلسله مراتبی و در لایه های کسب و کار اطلاعات سیستم های کاربردی و زیرساختها تدوین می شود. این رویکرد بسیار فراتر از متدولوژی های ایجاد سیستم های اطلاعاتی عمل کرده و دامنه آن کل منابع اطلاعاتی و فرایندهای کسب و کار سازمان را دربرمی گیرد. این رویکرد بیشتر در سازمانهای بزرگ و دارای سیستم های موروثی کاربردیافته که در آن سعی بر ساماندهی کلیه منابع اطلاعاتی سازمان همراستا با استراتژی ها و اهداف کلان تجاری بنگاه است. اهمیت کاربریهای فناوری اطلاعات در عصر جدید و قابلیتها و مزایای معماری سازمانی چشم انداز گسترده تر و فراگیری بیشتر این رویکرد را نوید می دهد.

ضرورت و نتایج معماری سازمانی

جان زكمن انگيزه اصلي خود از ارائه معماري سازماني را "حل مشكل مربوط به پيچيدگي سيستم هاي اطلاعاتي و بهبود مديريت بر ان" مي داند. وي پيچيدگي را نه فقط از جنبه بزرگ شدن سيستم ها بلكه مربوط به عوامل متعددي نظير توزيع شدگي جغرافيائي سيستم ها، نياز به تغييرات سريع سيستم ها به دليل رشد سريع بازار تجارت، نيازمنديهاي خاص و كليدي شدن جايگاه فناوري اطلاعات در سازمانها مي داند. امروزه فوايد و دلايل استفاده از معماري سازماني را شامل اين موارد مي دانند:

  • - كاهش هزينه هاي فناوري اطلاعات
  • - كاهش هزينه مديريت پيچيدگي ها
  • - حذف افزونگي
  • - گسترش سيستم هاي فناوري اطلاعات
  • - پاسخ به نرخ تغييرات حرفه
  • - نياز به اشتراك گذاري اطلاعات
  • - برون سپاري

مهمترين نتايج معماري سازماني را بايد بهبود روشها و فرايندها در ماموريت هاي سازماني، ايجاد نظامي يكدست و قابل مقايسه در توصيف سيستم ها و يكپارچگي دانست.

شرکت داده پرداز تصمیم ساز با تیم مجرب و پرتوان در این حوزه به سازمانها کمک می کند تا قبل از سفارش دادن به تولید ERP این نقشه راه (معماری سازمانی ) را برای سازمانها و کسب و کارها طراحی کرده و فرایند های بهبود یافته را جهت تولید نرم افزار به کار گیرند