مدیران داده پرداز تصمیم ساز

دکتر یونس نوریان

مدیر عامل/عضو هیئت مدیره


دکتر مهدی زینالی

مشاور مدیریت


دکتر محمدتقی باقری

مدیر تولید و توسعه


دکتر ملازاده

مدیر بازرگانی و توسعه بازار


دکتر سعید فضایلی

مدیر تحلیل و طراحی نرم افزار


آیلار صیادی

مدیر پشتیبانی