سیستم جامع بهره برداری صنعت برق

مدیریت تجهیرات

این سیستم وظیفه مدیریت تجهیزات شبکه بصورت GIS بیس را دارد

مدیریت و نظارت نگهداری و تعمیرات

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) مجموعه فعالیت‌ها و روش‌های منظم و دوره‌ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود، به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب، انجام می‌شود. به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه‌های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد.

کنترل و دیسپاچینگ

برای تحقق اهداف شرکت برق منطقه ای از جمله حفظ پایداری شبكه، زیر سیستم کنترل و دیسپاچینگ از اهمیت بالایی برخوردار است.زیرسیستم کنترل و دیسپاچینگ انتقال وظیفه بررسی و کنترل ولتاژ در حد نرمال را بر عهده دارد و کنترل بار خط و ترانسهای 400 و 230 KW بر اساس دستورالعمل های صادره و همچنین پایش فرکانس نیز در این بخش را برعهده دارد .برقراری تعامل با دیسپاچینگ ملی و سایر واحدهای دیسپاچینک در سطح کشور، تهیه نقشه های عملیاتی و اطلاعات فنی تجهیزات شبكه، انجام انواع تحلیل های بار شبكه، تعیین و شناسایی محدودیت های شبكه،پایش انواع متغیرهای شبكه، ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای دیسپاچینگ و دیسپاچینگ ملی کشور، تعیین اولویت فیدرها، رنامه ریزی ورود و خروج تجهیزات و بخش های مختلف شبكه، برنامه ریزی ورود و خروج تجهیزات و بخش های مختلف از کارکردهای اصلی این فرآیند می باشند.

مدیریت حوادث

تعریف، اجرا، نظارت بر اجرا و بازبینی نتایج اقدامات اصلاحی در خصوص ریسک ها و حوادث توسط این سرویس پیاده سازی می شود.

سنجش و پایش

از آنجا که پارامترهای مختلف توسط کنتورها و وسائل اندازه گیری مورد سنجش قرار می گیرند و سپس داده ها و اطلاعات اندازه گیری به صورت خام جهت بهره برداری واحدهای مختلف آماده می گردد.این زیر سیستم مسئول تبادل اطلاعات اندازه گیری و کلیه امور مربوط به سنجش و پایش مقادیر اندازه گیری در شبكه برق می باشد.کارکردهای اصلی این زیرسیستم ثبت و نظارت بر عملیات قرائت کنتورها، ثبت و پایش اطلاعات اندازه گیری تجهیزات در حوزه برق منطقه ای موردنظر و ارتباط موثر سیستم با سایر سیستم ها در واحدهای میترینگ دیگر از جمله واحد پایش و سنجش شرکت مدیریت شبكه برق ایران است.

پس از ثبت اطلاعات، این اعداد و ارقام مانیتور وپایش می شوند و به صورت اطلاعات خام ورودی برای برنامه ریزی بهره برداری، توسعه و برنامه ریزی شبكه مورد استفاده قرار می گیرند .این امر به عنوان یكی از سرویس های زیر سیستم سنجش و پایش انرژی درنظر گرفته شده است.