سیستم مدیریت فرایند های کسب و کار (BPMS)

سیستم مدیریت فرایند های کسب و کار (BPMS)این سیستم شامل مستند سازی فرآیند ها با استاندارد BPMN2 و قابلیت اجرای مکانیزه فرآیند ها و گزارشات مربوطه می باشد.

همانطورکه می دانید، در BPM معمولاً ۶ مرحله اصلی وجود دارد:

  • •شناسایی فرایندها
  • • کشف فرایندها و مدلسازی وضعیت موجود
  • •تحلیل
  • • بازطراحی
  • • پیاده­ سازی فرایندها
  • • کنترل و پایش
  • <