نرم افزار یکپارچه مالی تصمیم ساز (MIS)

نرم افزار یکپارچه مالی تصمیم ساز محصول قدرتمندی است که به منظور کنترل فعالیت های عملیاتی و تهیه گزارشات کاربردی برای مدیران و تصمیم گیرندگان مالی و اجرایی تولید شده است.

نرم افزار امکان ردیابی دقیق تراکنش های مالی – انبار،خرید،فروش،دریافت و پرداخت،اسناد خودکار مالی،حسابداری انبار،بهای تمام شده کالا و … – گزارش گیری و تجزیه و تحلیل آنی را فراهم می کند.