امضا قرارداد بهای تمام شدهامضا قرارداد بهای تمام شده فاز دوم در شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس اذربایجان

6 اردیبهشت