مجری برتر و برگزیده طرح برون دانشگاهی واحد تبریزانتخاب دکتر زینالی به عنوان مجری برگزیده طرح های برون دانشگاهی در سال ۱۴۰۰ در هفته پژوهش

16 آذر