برگزاری دوره آموزشی


دروه آموزشی اطلاعات عملکردی

برگزاری دوره آموزشی اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی ویژه همکاران اداره بودجه وامور مالی همزمان با 15 آذر روز حسابدار با تدریس دکتر زینالی در اداره کل راه و حمل نقل جاده ای

15 آذر