جلسه تحویل سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد


شرکت برق منطقه ای اذربایجان

جلسه تحویل سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در شرکت برق منطقه ای اذربایجان با حضور مدیر کل محترم بودجه و سرمایه گذاری شرکت توانیر و اعضای هیات مدیره شرکت

12 آبان