بازدید از کارخانه


مس مزرعه

بازدید از کارخانه مس مزرعه جهت استقرار سیستم بهای تمام شده

13 شهریور