گواهی نامه


گواهی نامه پارک علم و فناوری

گواهی نامه پارک علم و فناوری داده پرداز تصمیم ساز با فناوری محوری تولید سیستم های یکپارچه سازمانی ERP

3 شهریور