جلسه


ارائه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده

جلسه ارائه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده شرکت برق منطقه ای آذربایجان به کل برق منطقه ای های کشور و شرکت توانیر

15 تیر