مس آذربایجان


جلسه استقرار سیستم فرآیندی و بهای تمام شده در شرکت مولیبدن مس آذربایجان

2 اردیبهشت