ارائه بهای تمام شده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد یکپارچه در شرکت توزیع برق استان


شرکت توزیع نیروی برق استان

در این کارگاه در حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت توزیع استان این پروژه توسط اعضای هیات مدیره داده پرداز ارائه گردید

30 آذر