کارگاه معماری سازمانی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاههای اجرایی


سازمان مدیریت و برنامه ریزی

معاون توسعه و مديريت منابع انساني دانشگاه آزاد تبريز با مقايسه اندازه دولت‎ها از بعد تعداد نيروي انساني شاغل گفت: در ايران دولت حاكم بر 68 درصد اقتصاد كشور است. به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي آذربايجان‎شرقي، مهدي زينالي پيش از ظهر امروز در سمينار «معماري سازماني» به مواردي مثل استقرار سيستم فراسوي بهايايي بر مبناي فعاليت و بودجه‎ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد سيستم‎هاي يكپارچه پرداخت. مهدي زينالي همچنين به سير تغيير و تحولات در آينده در حوزه بين‌الملل، رشد جمعيت جهان و شهرنشيني، روند پير شدن جمعيت جهان، مصرف‎گرايي و اتمام ذخاير نفت و گاز و معدن اشاره كرد. وي در ادامه با مقايسه اندازه دولت‎ها از بعد تعداد نيروي انساني شاغل گفت: در ايران دولت حاكم بر 68 درصد اقتصاد كشور است. در ابتداي سمينار حيدر فتح‎زاده، معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‎ريزي استان توضيحاتي در خصوص تغيير در فناوري‌ها و به تبع آن تغيير در رفتار و فرهنگ خانواده و جامعه، اصلاح فرايندهاي اداري، تغيير سازماني، نگاه به آينده و دانايي محوري در سازمان‌ها ارائه كرد.

30 آیان