پروژه فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت در شرکت توزیع برق به عنوان پروژه موفق ارتباط با صنعت


شرکت توزیع نیروی برق تبریز

پروژه فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت در شرکت توزیع برق به عنوان پروژه موفق ارتباط با صنعت توسط مدیر عامل شرکت توزیع برق در روزنامه دنیای اقتضا معرفی گردید

30 مهر