تحویل نهایی پروژه بهای تمام شده در شرکت توزیع نیروی برق تبریز


شرکت توزیع نیروی برق تبریز

روژه بهای تمام شده با حضور هیات مدیره شرکت در مهر ماه ۹۸ که پروژه تحقیقاتی دانشگاهی بود .ارایه و تحویل قطعی گردید

30 مهر