سخنرانی در هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران


همایش ملی حسابداری ایران

در این همایش سیستم یکپارچه شرکت داده پرداز تصمیم ساز و استقرار هوش تجاری و هوش مالی توسط رییس هیئت مدیره شرکت توضیح داده شد .

30 مهر