کارگاه محاسبه بهای تمام شده و بودجه ریزی با رویکرد سیستم های یکپارچه در شرکت برق منطقه ای هرمزگان .


شرکت برق منطقه ای هرمزگان

این کارگاه در دو روز در آبان ماه ۹۸ در مرکز آموزش صنعت آب و برق در شهر بندر عباس برای کارکنان شرکت برق منطقه ای هرمزگان توسط دکتر زینالی برگزار گردید

30 آبان