جلسه ارائه استقرار موفق سامانه بهای تمام شده و بودجه ریزی برمبنای عملکرد در شرکت برق منطقه ای آذر بایجان در شرکت توانیر


ABC , PBB

جلسه ارائه استقرار موفق سامانه بهای تمام بر مبنای فعالیت شده و بودجه ریزی برمبنای عملکرد شرکت برق منطقه ای آذر بایجان در شرکت توانیر با حضور معاونت محترم اقتصادی و مدیران بودجه و فناوری اطلاعات شرکت توانیر و مدیر عامل محترم و معاونت مالی شرکت برق منطقه ای آذر بایجان برگزار گردید و مقرر شد این سامانه برای تمامی شرکتهای برق منطقه ای کل کشور پیاده سازی گردد.

4 شهریور 98