کارگاه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده با مدیران شرکت توانیر و برق منطقه ای کشور


10 مرداد 1398 کارگاه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده با مدیران شرکت توانیر و برق منطقه ای کشور توسط اساتید بودجه شرکت داده پرداز تصمیم ساز به مدت 2 روز برگزار گردید

10 مرداد 1398