جلسه دو روزه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده با مدیران شرکت توانیر و برق منطقه ای کشور


تیم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بهای تمام شده بر مبنای فعالیت شرکت داده پرداز تصمیم ساز طی جلسه دو روزه با مدیران شرکت توانیر و برق منطقه ای کشور ، راه کارهای اساسی پیاده سازی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در صنعت برق کشور را بررسی کرده و این تیم آمادگی خود جهت راه اندازی سامانه بهای تمام شده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در صنعت برق کشور را اعلام کردند

10 مرداد 1398