دکتر مهدی زینالی

دکترای حسابداری و 15 سال سابقه فعالیت در تیم توسعه نرم افزار شرکت داده پرداز تصمیم ساز

Dr_Zeinali@gmail.com 09140005212

مهندس یونس نوریان

کارشناس ارشد نرم افزار و هفده سال تجربه مرتبط با کسب و کار های فناوری اطلاعات

younesnourian@gmail.com 09144032449

دکتر محمد تقی باقری

دکترای نرم افزار ، مدیر فنی تیم تولید نرم افزار شرکت داده پرداز تصمیم ساز

dr.mbageri@gmail.com 09021013624

دکترسعید فضایلی

دکترای صنایع و مدیر تیم تحلیل و طراحی نرم افزار

fazayrli@dptsco.ir 09144032449
;