داده پرداز تصمیم ساز مدیریت سرمایه انسانی

مدیریت سرمایه انسانی

با نگاه روز مدیریت منابع انسانی و مطابق با آخرین فرآیندهای سازمانی و قانونی تلاش کرده‌است تا پوشش مکانیزه تمامی فرآیندهای این حوزه از زمان جذب نیرو تا مرحله خاتمه قرارداد و بازنشستگی را در سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه، عملیاتی کند. طراحی منعطف این سیستم‌ها و قابلیت شکل‌گیری به ضوابط سازمانی مختلف، گردش‌های درون سازمانی، گزارش‌سازها و گزارش‌گیری‌ها، نظارت دقیق بر هوش سازمانی،‌ یادآوری‌ها، مکانیزه شدن روال‌ها و کاربرپسند بودن نرم‌افزارها از قابلیت‌های حوزه مدیریت منابع انسانی دیدگاه، هستند.

;