داده پرداز تصمیم ساز سیستم های یکپارچه

سیستم های یکپارچه

سیستم یکپارچه برق منطقه ای شامل کلیه سیستم ها و زیر سیستم های مربوط به صنعت انتقال برق می باشد که اهم زیر سیستم های آن نام برده شده است

;