داده پرداز تصمیم ساز سیستم مدیریت فرایند های کسب و کار (BPMS)

سیستم مدیریت فرایند های کسب و کار (BPMS)

این سیستم شامل مستند سازی فرآیند ها با استاندارد BPMN2 و قابلیت اجرای مکانیزه فرآیند ها و گزارشات مربوطه می باشد.

;