داده پرداز تصمیم ساز مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

شامل زیر ماژولهای معماری سازمانی / مدیریت فرایند ها / GIS / کدینگ جامع / خدمات فناوری اطلاعات

;