داده پرداز تصمیم ساز مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین

شامل زیر ماژولهای مدیریت تدارکات / مدیریت قرارداد ها/ ارزیابی تامین کننده گان و ....

;