داده پرداز تصمیم ساز سیستم جامع فنی و مهندسی

سیستم جامع فنی و مهندسی

سیستم جامع فنی و مهندسی شامل زیر سیستم های / مدیریت و کنترل پروژه ها / مهندسی ارزش / تجزیه وتحلیل شبکه برق

;