داده پرداز تصمیم ساز سیستم مدیریت و نظارت بر نگهداری و تعمیرات

سیستم مدیریت و نظارت بر نگهداری و تعمیرات

این سیستم شامل مدیریت تجهیزات ، عملیات نت ، تحلیل نت و اطلاعات پایه می باشد

;