داده پرداز تصمیم ساز سیستم مدیریت تجهیزات

سیستم مدیریت تجهیزات

سیستم مدیریت تجهیزات که شامل اطلاعات ایستگاه های انتقال و فوق توزیع ، اطلاعات خطوط انتقال و فوق توزیع ، اطلاعات تجهیزات مخابرات و گزارشات استاندارد درخت تجهیز ، فرم های S1 ، S2 ، S3 ، L1 ، L2 ، L3

;