داده پرداز تصمیم ساز سیستم جامع انتقال( بهره برداری)

سیستم جامع انتقال( بهره برداری)

کلیه فرایند های بهره برداری و انتقال را شامل می شود

;