بیانیه اهداف


ماموریت :

✔ سازماندهی و توسعه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه با رویکرد گزارشگری بهنگام

بیانیه ارزش :

1- مسئولیت داریم به اجتماعاتی که در آنها کار میکنیم منفعت برسانیم.
2- در تمام کارها و پروژه های خود سعی خواهیم کرد که کارها را به نحو احسن انجام دهیم و حداکثر رضایت مشتریان خود را جلب کنیم.
3- احساس ما در مورد هر موضوعی که مربوط به مشتریان مان باشد اقدام فوری است و مسائل را بر عهده می گیریم و همواره در قبال آن پاسخگو هستیم ما مشتری محور هستیم.

بیانیه چشم انداز :

✔ تا 5 سال آینده جزء 5 شرکت برتر حوزه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در کشور خواهیم بود