مجوزها و تقدیر نامه ها


عضویت در شورای عالی انفورماتیک کشور

شرکت داده پرداز تصمیم ساز از سال 1387 عضو شورای عالی انفورماتیک می باشد و توسط این شورا احراز صلاحیت گردیده است .

عضویت در نظام صنفي رايانه اي کشور

شرکت داده پرداز تصمیم ساز از بدو تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور حضور فعالی در این تشکل صنفی داشته و مسئولیت کمیسیون نرم افزار آن را بر عهده دارد .

تقدیر نامه ها


برق منطقه ای آذربایجان

دریافت تقدیر نامه از شرکت برق منطقه ای آذربایجان بابت خدمات مهندسی بهای تمام شده (BABC)

دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی


دریافت تقدیر نامه از دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بابت تهیه و تدوین بودجه سال 1394 برمبنای عملکرد

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

دریافت تقدیر نامه از شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بابت نرم افزار IRABC

توزیع برق تبریز


در یافت رضایت نامه از شرکت توزیع برق تبریز در خصوص استقرار سیستم بها یابی (BABC).